Saludos Preguntar por el nombre Preguntar por la nacionalidad Preguntar por lo que no entiende Pedir ayuda
Preguntar por el sitio Preguntar por la hora Preguntar por la fecha Preguntar por el día Otros

 
dǎ dī
打的
En el taxi

qù jǐn jiāng bīn guǎn yuǎn ma?

去锦江宾馆远吗?

¿Está lejos el hotel Jinjiang?

A. xiān shēng, nín hǎo, qǐng wèn nín qù nǎ ér?

A. 先生,您好,请问您去哪儿?

     Hola, señor, ¿a dónde va?

B. wǒ xiǎng qù jǐn jiāng fàn diàn. qǐng wèn ,jǐn jiāng fàn diàn yuǎn ma?

B. 我想去锦江饭店。请问,锦江饭店远吗?

     Quiero ir al hotel Jinjiang. ¿Está lejos?

A. bù tài yuǎn ,zuì duō 10 fēn zhōng jiù dào le. jǐn jiāng fàn diàn dào le .

A. 不太远,最多10分钟就到了。锦江饭店到了。

     No muy lejos, unos diez minutos. Ya llegamos.

B. duō shǎo qián?

B. 多少钱?

     ¿Cuánto cuesta?

A. shí wǔ yuán.

A. 15元。

     15 yuanes.

B. lái, gěi nǐ èr shí  yuán.

B. 来,给你20元。

     Son 20 yuanes.

A. hǎo de, zhè shì zhǎo ní de wǔ yuán. qǐng wèn yào piào ma?

A. 好的,这是找您的5元。请问要票吗?

     Son los cambios de cinco yuanes. ¿Necesita la factura?

B. Yào.

B. 要。

     Sí.

A. hǎo de, ní ná hǎo.

A. 好的,您拿好。

     Tome, por favor.

B. xiè xiè.

B. 谢谢。

     Gracias.

A. huān yíng zài lái chéng zuò wǒ de chū zū chē. zài jiàn.

A. 欢迎再来乘坐我的出租车。再见。

     Espero poder servirle otra vez. Adiós.

B. zài jiàn.

B. 再见。

     Adiós

  Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000