Saludos Preguntar por el nombre Preguntar por la nacionalidad Preguntar por lo que no entiende Pedir ayuda
Preguntar por el sitio Preguntar por la hora Preguntar por la fecha Preguntar por el día Otros

 
wèn hòu yǔ

问 候 语

Saludos

 duì bù qǐ / bù hǎo yì sī / qǐng yuán liàng

对不起/不好意思/请原谅

Perdón/Lo siento/Disculpe, por favor

 

méi guān xì / méi shì ér

没关系/没事儿

No pasa nada/No importa

A. duì bù qǐ

A. 对不起

     Perdón

B. méi guān xì

B. 没关系

     No pasa nada

A. bù hǎo yì sī

A. 不好意思

     Lo siento

B. méi guān xì

B. 没关系

     No importa

A. qǐng yuán liàng

A. 请原谅

     Disculpe, por favor

B. méi shì er

B. 没事儿

     Tranquilo(a)

    

zài jiàn /dài huì jiàn / míng tiān jiàn

再见//待会见/明天见

Adiós/Hasta ahora/Hasta mañana

A. zài jiàn

A. 再见

     Adiós

B. zài jiàn

B. 再见

     Adiós

A. zài jiàn

A. 再见

     Adiós

B. míng tiān jiàn

B. 明天见

     Hasta mañana

A. zài jiàn

A. 再见

     Adiós

B. dài huì jiàn

B. 待会儿见

     Hasta ahora

     1   2   3  


  Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000