Begrüßung Fragen nach dem Namen Fragen nach der Staatsangehörigkeit Ich verstehe nicht Suche nach Hilfe
Fragen nach dem Ort Fragen nach der Zeit Fragen nach dem Datum Fragen nach dem Wochentag Weiteres

Home
Das Taxi nehmen

dǎdī

打的

 

 

 qù jǐn jiāng bīn guǎn yuǎn ma?

去锦江宾馆远吗?

Ist das Jinjiang-Hotel weit weg von hier?

A. xiān shēng, nín hǎo, qǐng wèn nín qù nǎ ér?

    先生,您好,请问您去哪儿?

    Guten Tag, wohin gehen sie?

B. wǒ xiǎng qù jǐn jiāng fàn diàn. qǐng wèn ,jǐn jiāng fàn diàn yuǎn ma?

     我想去锦江饭店。请问,锦江饭店远吗?

     Zum Jinjiang Hotel. Ist es weit weg von hier?

A. bù tài yuǎn , zuì duō 10 fēn zhōng jiù dào le. jǐn jiāng fàn diàn dào le .

     不太远,最多10分钟就到了。 锦江饭店到了。

     Es ist nicht so weit. Höchstens 10 Minuten.

B. duō shǎo qián?

     多少钱?

     Wie viel kostet es?

A. 15 yuán.

    15元。

    15 Yuan.

B. lái, gěi nǐ 20 yuán.

    来,给你20元。

    Hier sind 20 Yuan.

A. hǎo de, zhè shì zhǎo ní de 5 yuán. qǐng wèn yào piào ma?

    好的,这是找您的5元。请问要票吗?

    Okay. 5 Yuan zurück. Möchten sie ein Quittung haben?

B. Yào.

     要。

     Ja.

A. hǎo de, ní ná hǎo.

     好的,您拿好。

     Hier, bitte.

B. xiè xiè 。

     谢谢。

     Danke.

A. huān yíng zài lái chéng zuò wǒ de chū zū chē. zài jiàn.

     欢迎再来乘坐我的出租车。再见。

     Herzlich willkommen, wieder mein Taxi zu nehmen. Auf wiedersehen!

B. zài jiàn.

     再见。

     Auf Wiedersehen.

  Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000