Begrüßung Fragen nach dem Namen Fragen nach der Staatsangehörigkeit Ich verstehe nicht Suche nach Hilfe
Fragen nach dem Ort Fragen nach der Zeit Fragen nach dem Datum Fragen nach dem Wochentag Weiteres

Home
Ich verstehe nicht

méi tīnɡ dǒnɡ 

没听懂 

 

 

  duì bù qǐ, qǐng zài shuō yī biàn.

  对不起,请再说一遍。

  Entschuldigung, wiederholden sie das bitte noch einmal?

 

A. wǒ de hàn yǔ bù tài hǎo, qǐng nín zài shuō yī biàn hǎo ma?

     我的汉语不太好,请您再说一遍好吗?

     Ich spreche nicht so gut Chinesisch. Könnten sie das bitte noch einmal wiederholen?

A. duì bù qǐ, qǐng nín zài shuō yī biàn.

     对不起,请您再说一遍。

     Entschuldigung, wie bitte?

A. duì bù qǐ, bù tài míng bái.

     对不起,不太明白。

     Entschuldigung, ich verstehe sie nicht.

A. duì bù qǐ, néng shuō màn diǎn er ma?

     对不起,能说慢点儿吗? 

     Entschuldigung, könntest du langsamer sprechen?

A. duì bù qǐ, nín gāng gāng shuō de yǒu diǎn er kuài, wǒ méi tīng dǒng. néng màn yī diǎn er ma?

     对不起,您刚刚说的有点儿快,我没听懂。能慢一点儿吗?

     Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, du hast zu schnell gesprochen. Könntest du langsamer sprechen?

A. nǐ huì shuō yīng yǔ ma?/ zhè gè cí yòng zhōng wén zěn me shuō?

     你会说英语吗?/这个词用中文怎么说?

     Kannst du Englisch sprechen? / Wie heißt das Wort auf Chinesisch?

A. duì bù qǐ, wǒ bù zhī dào gāi zěn me shuō. nǐ huì shuō yīng yǔ ma?

     对不起,我不知道该怎么说。你会说英语吗?

     Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich dieses Wort auf chinesisch sagen muss. Kannst du Englisch?

B. wǒ huì yī diǎn ér.

     我会一点儿。

     Nur ein bisschen.

A. nǐ hǎo. Expo zhè gè cí yòng zhōng wén zěn me shuō?

     你好。Expo这个词用中文怎么说?

     Hallo! Wie heißt das Wort Expo auf Chinesisch?

B. bó lǎn huì.

    博览会。

    Bo-Lan-Hui.

  Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000